เอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรม

เอกสารที่จำเป็นสำหรับการจัดกิจกรรม

สามารถดาวน์โหลดเอกสารและนำไปเติมข้อความในช่องว่างเพื่อนำไปใช้ได้ทันที

ฟอร์มขอออกหนังสือถึงผู้ปกครอง

สำหรับขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียนในการทำกิจกรรมต่างๆ
Download

ฟอร์มขอเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์

สำหรับขออนุญาตเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียน
Download

ฟอร์มขอยืมกระเป่าพยาบาล

สำหรับขอยืมกระเป๋าพยาบาลจากห้องพยาบาล
Download

ฟอร์มขอยืมวอร์และโทรโข่ง

สำหรับขอยืมวอร์และโทรโข่งจากห้องกิจการนักเรียน
Download

ฟอร์มรายงานสรุปโครงการค่าย

สำหรับสรุปรายละเอียดต่างๆของโครงงานค่าย
Download

ฟอร์มขอแต่งตั้งบุคลากร

สำหรับแต่งตั้งอาจารย์และบุคคลากรในการทำงานนอกสถานที่
Download

ฟอร์มโครงการค่าย

สำหรับขออนุญาตโรงเรียนในการทำโครงการค่าย
Download